Правила за провеждане на промоционална игра „Спечели билет“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. С публикуването на коментар на Facebook страницата на Организатора съгласно настоящите условия участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.3. Настоящите правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени на Facebook страницата на Организатора  www.facebook.com/sofiadocumental. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта, като изпрати съобщение до Организатора съгласно раздел 7 от настоящите Правила. 

1.4. Играта предоставя възможност за получаването на три награди, всяка от която представлява 2 билета за прожекция на филм, част от филмовия фестивал София Документал 2021.

Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 5 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „Балкански Документален Център”, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 175859589, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39, email: martichka@documental.bg  (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 02.09.2021 г. до 06.09.2021 г. вкл. 

В рамките на периода на Играта участникът може да участва за спечелване на награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта или да променя вида на наградите по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на Facebook страницата - www.facebook.com/sofiadocumental 

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Facebook страницата на Организатора www.facebook.com/sofiadocumental 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:

4.2.1. има валиден профил във Facebook (username)

4.2.2. е харесало и отговорило на промоционалната публикация, публикувана във Facebook страницата на Организатора - www.facebook.com/sofiadocumental, чрез коментар на публикацията, който отговаря на изискванията в т. 5.14 от настоящите правила, и отговаря на темата на публикацията „Кой филм би гледал“

4.2.3. е отбелязало (тагнало) свой приятел в коментара към промоционалната публикация.

4.3. С отговор под поста се счита, че участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

4.4. В Играта не могат да участват лица под 18 години. С публикуване на коментар на стената на страницата на Организатора – www.facebook.com/sofiadocumental под съответния пост от Промоционалната игра и съгласно изискванията в т. 5.14 от Правилата, участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си. 

4.5. Всеки участник следва да разполага с валиден профил във facebook (username) и валиден e-mail адрес. Всеки участник може да участва само с един валиден профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни, като Огранизаторът е оправомощен да отстрани участника от участие в Играта на това основание.

Всеки валиден профил ще се счита за един участник. Организаторът ще приема за един и същ участник, всеки който действа от един и същ профил (username) или посочил един и същ e-mail. 

4.6. Участниците могат да участват с неограничен брой коментари, но могат да спечелят само една награда, предоставяна в Играта. 

4.7. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта или да изтрие коментар, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ

5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват на Facebook страницата на Организатора - www.facebook.com/sofiadocumental 

5.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта във Facebook, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: 

Facebook страницата на Организатора – www.facebook.com/sofiadocumental 

5.3. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет-сайта www.facebook.com.

5.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

5.5. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook профил.

5.6. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook.

5.7. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.8. На 02.09.2021 г. на Facebook страницата на Организатора - www.facebook.com/sofiadocumental се публикува промоционална публикация на тема „СПЕЧЕЛИ БИЛЕТ“. Всеки участник следва да публикува коментар под публикацията не по-късно от 06.09.2021 г. вкл., по темата, като посочи кой филм би гледал и като отбележи (тагне) свой приятел. Определянето на печелившите се извършва с теглене на случаен принцип само измежду участниците, публикували коментар под съответната публикация и тагнали свой приятел.

5.9. В Играта се избират трима печеливши. Печелившите се избират чрез теглене на случен принцип от Организатора и се обявяват на Facebook страницата на Организатора - www.facebook.com/sofiadocumental в срок до 07.09.2021 г.

5.10. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват несъществуващи/фалшиви фейсбук профили, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др.

5.11. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.10, ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет-страницата на Играта може да бъде прекратен по преценка на Организатора.

5.12. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на Играта.

5.13. Наградите от Играта са общо 3 (три) на брой, всяка от която представлява 2 билета за прожекция на филм, част от филмовия фестивал София Документал 2021 

Всеки участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.

5.14. Коментарът следва да не съдържа послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което:

- е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора, филмовия фестивал или което и да е трето лице;

- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 

- проповядва агресивна или недемократична идеология;

- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

Коментари, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва всички коментари, които противоречат на настоящите правила.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Участниците, спечелили награда, се обявяват на Facebook страницата на Организатора - www.facebook.com/sofiadocumental  в срок до 07.09.2021 г., като всеки печеливш следва да изпрати лично съобщение до Facebook страницата на Организатора - www.facebook.com/sofiadocumental, в което да посочи точния си адрес, трите си имена и телефон за контакт. След получаването на информацията Организаторът изпраща наградата на печелившия чрез куриерска компания за сметка на Организатора. Организаторът не носи отговорност за забавена доставка поради действия на куриерската компания, както и при нереализиране на доставката поради неточно предоставени данни от печелившия.

6.2. В случай че в срока по т. 6.1. участник не изпрати необходимите данни за получаване на наградата си, се счита, че участникът се отказва от наградата и Организаторът има право на негово място да посочи друг участник, чрез теглене. 

6.3. Наградата може да бъде получена и от трето лице, различно от печелившия само срещу представено изрично нотариално заверено пълномощно. 

6.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, облаги, друга предметна награда или стоки. 

6.5. Разноските по транспорт и доставка на наградата са за сметка на Организатора.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати лично съобщение на страницата на Организатора.

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради обективни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет на Игратаи или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта. 

7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата на Организатора - www.facebook.com/sofiadocumental 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата на Играта или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни. 

РАЗДЕЛ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Участието в Играта е доброволно. При необходимост всеки участник предоставя на Организатора изображение на детето си, трите си имена, телефон и точен адрес за доставка на спечелена награда. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

9.2. На участниците в Играта са им гарантирани правата, предвидени в приложимото законодателство, относно защита личните данни, включително правото на информиране, правото на достъп до данни, право на интервенцията на данните и правото на възражение относно начина на обработването им. 

9.3. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява, като съответно, в случай че оттеглянето е реализирано преди получаване на наградата, участникът губи възможност за получаването й. 

9.4. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, и за срок до 3 месеца след приключването й с оглед осигуряване предоставянето на спечелените награди и разрешаване на евентуално възникнали спорове. 

9.5. При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни Организаторът има право да откаже участието на участник в Играта.

9.6. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

9.7. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен на куриерска компания за целите на предоставяне на наградите, получени от настоящата Игра, или в случаите, когато това е предвидено в закон. 

9.8. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

9.9. Участниците са оправомощени да сезират Комисия за защита на личните данни, в случай че считат, че правата им са нарушени.

РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата на Играта за периода на провеждане на Играта.

10.2. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2019 г., предметни награди на стойност над 100,00 лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Единичната стойност на наградите, предоставяни в настоящата Игра, е под 100 лева.

10.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

10.4. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.

10.5. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи. 

10.6. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

10.7. Настоящите правила влизат в сила на 02.09.2021 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата на Организатора – www.facebook.com/sofiadocumental 

Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.